Telekomunikačné optické siete

Telekomunikačné optické siete

Optické siete tvoria základ elektronickej komunikácie a dnes ich prostredníctvom prebieha absolútna väčšina internetových prenosov dát. Budovanie týchto sietí vyžaduje značné zásahy do pozemných komunikácií a pozemkov súkromných osôb. Preto realizujeme kompletné riešenia výstavby optických sietí na kľúč. Zaistíme nielen samotné kladenie kabeláže, ale tiež zemné práce, finálne úpravy povrchov a v neposlednom rade i vytvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien.

Naše riešenia už využili spoločnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s. a ďalšie.

Prehľad našich aktivít v oblasti optických sietí:

 • Poradenská činnosť, návrhy kompletných riešení na kľúč
 • Dodávky materiálu pre všetky typy slaboprúdových sietí
 • Projekčná činnosť – projekty slaboprúdových inštalácií pre vonkajšie i vnútorné trasy pre optické a metalické siete, všetko vrátane zaistenia územných rozhodnutí alebo územných súhlasov, prípadne i stavebných povolení
 • Projekty dopravných opatrení s prerokovaním s Políciou ČR, postavenie dopravného označenia v rámci realizácie zemných prác
 • Vytyčovanie inžinierskych sietí
 • Inžinierska činnosť – kompletné zaistenie verejnoprávneho prerokovania s vlastníkmi alebo správcami nehnuteľností a orgánmi štátnej správy, ktoré je nutné pre realizácie zemných trás
 • Zemné práce na kladenie všetkých inžinierskych sietí
 • Definitívne úpravy povrchov – úpravy zo živičných zmesí, dlažby a úpravy nespevnených plôch
 • Kladenie a zatiahnutie metalických káblov vrátane ich montáže a vrátane všetkých typov záverečných meraní, vypracovania meracích protokolov a revíznych správ
 • Kladenie, zaťahovanie, kalibrácia a skúška tlakotesnosti HDPE rúrok na optické káble
 • Zafukovanie a montáž optických sietí, všetky typy meraní vrátane merania chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie, vypracovanie meracích protokolov a vyhodnotení
 • Geodetické práce – zameriavanie a vytyčovanie trás káblov, hraníc pozemkov, vyhotovenie geometrických plánov pre zápisy vecných bremien (služobnosti)
 • Uzatváranie zmlúv o zriadení vecných bremien (služobnosti) vrátane zaistenia ich vkladu do katastra nehnuteľností, právne poradenstvo v tejto oblasti
 • Zaistenie vydania kolaudačných súhlasov na realizovaných zákazkách
 • Servis optických káblov so zaistením 7 dní × 24 hodín, HOT LINE
 • Špeciálne technológie:
  • microtrenching – zafrézovanie optického kábla alebo mikrorúrok na zafúknutie mikrokáblov do asfaltových a betónových plôch (chodníky, cesty, parkoviská),
  • microtrenching – vyfrézovanie ryhy v spevnených plochách, betóne alebo skale so šírkou 16 cm a maximálnou hĺbkou 60 cm

Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete
Telekomunikačné optické siete

Kompletné optické siete